Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pózn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

•Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
•Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
•Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji;
•Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który poprzedzony został 16 wojewódzkimi Zgromadzeniami Wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby, uchwalono statut i podjęto szereg uchwał regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał się faktem.

Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. utworzono 16 Oddziałów Regionalnych.

Jednym z 16 utworzonych Oddziałów Regionalnych jest Lubuski Oddział KIDP. Na I Krajowym Zjeździe reprezentowało nas 9 doradców.
 
 
Czytaj również