Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek u źródła (online)
Kategoria: Podatek u źródła - WHT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.0
Zgłoszenia: 69 / 80
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-01-26
Data zakończenia: 2023-01-26
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie ON-LINE, które odbędzie się dnia


26 stycznia 2023 roku
(godz. 09.00 – 15.00)


Podatek u źródła


wykładowca: Marcin Grześkowiak – Doradca podatkowy, absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.


Plan szkolenia


„Opodatkowanie podatkiem u źródła przychodów wypłacanych podmiotom zagranicznym”


1. Zdarzenia skutkujące podatkiem u źródła
a. Zakres poboru podatku u źródła wg krajowych ustaw podatkowych (CIT i PIT)
b. Zapisy ograniczające pobór podatku źródłowego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w Konwencji MLI
2. Problem należytej staranności płatnika oraz badania istnienia rzeczywistego właściciela
3. Problemy z opodatkowaniem u źródła należności pasywnych, w szczególności należności licencyjnych (programy komputerowe, opłaty za korzystanie z urządzeń)
4. Ryzyka związane z opodatkowaniem u źródła usług z katalogu art. 21 ust. 1 CIT / art. 29 ust. 1 PIT (w szczególności zapłata za usługi doradcze i techniczne, zapłata za faktury od dostawców usług elektronicznych typu Google, zapłata za usługi przetwarzania danych)
5. Omówienie podatku u źródła w przypadku przychodów z działalności wykonywanej osobiście w PIT
6. Szczególny reżim opodatkowania u źródła w przypadku należności przekraczających kumulatywnie 2 mln zł
7. Podatek u źródła a różne konstelacje związane z zakładami zagranicznymi
8. Obliczanie podatku źródłowego i kwestie dokumentacyjne
a. Kurs walutowy
b. Konieczność ubruttowiania
c. Zwrot nadpłaty podatku źródłowego
d. poprawność certyfikatu rezydencji – forma, okres ważności
e. poprawne sporządzanie informacji IFT, CIT-10R, PIT-8AR oraz ORD-U 

 

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w powyższym szkoleniu uzyskają 5 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 19 stycznia 2023 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


UWAGA! Szkolenie skierowane jest również do osób nie będących doradcami podatkowymi lub pracownikami doradców podatkowych. Osoby takie dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu na odrębnych kartach zgłoszenia (w załączeniu). Zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się w karcie zgłoszenia.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

 

- 123,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek

- 246,00 zł brutto – doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu składek 

- 246,00 zł brutto – pracownik kancelarii doradcy podatkowego

- 400,00 zł brutto - osoba nie będąca doradcą podatkowym i pracownikiem kancelarii doradcy podatkowego


Wpłat za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014. W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 26 stycznia 2023". 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 30 osób.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie przez panel mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy podany w zgłoszeniu link do rejestracji. Link zostanie wysyłany w dniu 24.01.2023 r. W związku z powyższym ważne jest, aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.

UWAGA! Doradcy zgłaszający na szkolenie pracowników proszeni są o podanie adresów e-mailowych zgłoszonych pracowników w celu przesłania zaproszenia wraz z linkiem do szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x