Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek u źródła
Kategoria: Podatek u źródła
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.0
Zgłoszenia: 41 / 80
Koszty:  61.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-05-26
Data zakończenia: 2022-05-26
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie ON-LINE, które odbędzie się dnia


26 maja 2022 roku
(godz. 09.00 – 15.00)


Podatek u źródła


wykładowca: Marcin Grześkowiak – Doradca podatkowy, absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.


Plan szkolenia
„Opodatkowanie podatkiem u źródła
przychodów wypłacanych podmiotom zagranicznym”

 

1. Normy prawne

a. Zakres poboru podatku u źródła wg krajowych ustaw podatkowych (PDOPr i PDOFiz)
b. Praktyczne implikacje zmian ustawowych obowiązujących od stycznia 2017 w zakresie definicji dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski
c. Zapisy ograniczające pobór podatku źródłowego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
d. wpływ MLI na opodatkowanie u źródła
e. wpływ dyrektyw UE na opodatkowanie u źródła

2. Dywidendy

a. studium przypadku - niemiecka spółka finansuje polską spółkę zależną
b. Sp. z o.o. sp. k. (względnie zagraniczny ekwiwalent typu niemiecka GmbH & Co. KG) a zwolnienie z opodatkowania dywidend

3. Odsetki

a. Klauzula uprawnionego odbiorcy / rzeczywistego właściciela
b. Cash-Pooling
c. Faktoring
d. Konwersja wierzytelności na kapitał
e. Finansowanie hybrydowe

4. Należności licencyjne

a. Oprogramowanie komputerowe i prawa autorskie
b. Urządzenia przemysłowe
c. Korzystanie z zagranicznego serwera
d. Przekazanie know-how

5. Ryzyka związane z nabywaniem pozostałych usług z katalogu art. 21 ust. 1 PDOPr / art. 29 ust. 1 PDOFiz

a. Usługi doradcze
b. Usługi celne i inne usługi niematerialne
c. Bilety lotnicze – przepis uchylony
d. faktury od dostawców usług elektronicznych typu Google
e. wynajem infrastruktury informatycznej, usługi techniczne

6. Podatek u źródła od przychodów z działalności wykonywanej osobiście w PDOFiz

7. Inne płatności do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

8. Obliczanie podatku źródłowego
a. Kurs walutowy
b. Konieczność ubruttowiania
c. Zwrot nadpłaty podatku źródłowego

9. Zagadnienia dokumentacyjne

a. poprawność certyfikatu rezydencji – forma, okres ważności
b. poprawne sporządzanie informacji IFT, CIT-10R,  PIT-8AR oraz ORD-U

10. Podatek źródłowy w przypadku zakładów zagranicznych

11. Spółki nieruchomościowe jako płatnicy podatku od zbycia ich udziałów przez nierezydenta

 

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w powyższym szkoleniu uzyskają 5 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 19 maja 2022 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 20 maja 2022 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

- 61,50 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich
150,00 zł brutto - doradca podatkowy posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
100,00 zł brutto - pracownik doradcy podatkowego

Wpłat za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014. W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 26 maja 2022". 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 40 osób.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie przez panel mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy podany w zgłoszeniu link do rejestracji. Link zostanie wysyłany w dniu 23.05.2022 r. W związku z powyższym ważne jest, aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.

UWAGA! Doradcy zgłaszający na szkolenie pracowników proszeni są o podanie adresów e-mailowych zgłoszonych pracowników w celu przesłania zaproszenia wraz z linkiem do szkolenia.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x