Szczegóły szkolenia / imprezy

Bilansowe zamknięcie roku 2021
Kategoria: Bilansowe zamknięcie roku
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 63 / 80
Koszty:  95.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-02-09
Data zakończenia: 2022-02-09
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie
 ON-LINE, które odbędzie się dnia

 

09 lutego 2022 roku
(godz. 09.00 – 15.00)

 

Bilansowe zamknięcie roku 2021wykładowca: Monika Król-Stępień - doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, wykładowca akademicki, trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych w zakresie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. Członek Zarządu firmy audytorskiej Quatro sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski, Członek Rad Nadzorczych Spółek notowanych na GPW. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu.


Program szkolenia (kliknij, żeby pobrać).


Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w powyższym szkoleniu uzyskają 5 punktów.


Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 01 lutego 2022 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 02 lutego 2022 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

 

95,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich


- 120,00 zł brutto – pracownik doradcy podatkowego, który nie posiada zaległości w opłacaniu składek członkowskich


- 150,00 zł brutto – doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich


- 150,00 zł brutto pracownik doradcy podatkowego, który posiada zaległość w opłacaniu składek członkowskichOdpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: wykład w formie on-line, materiały w formie elektronicznej. 


Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014


W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 09 lutego 2022". 


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 40 osób.


Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

 

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie przez panel mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel mDoradca otrzymają na adres mailowy podany w zgłoszeniu link do rejestracji. Link zostanie wysyłany w dniu 04.02.2022 r. W związku z powyższym ważne jest, aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.

UWAGA! Doradcy podatkowi zgłaszający na szkolenie pracowników, proszeni są o podanie adresów e-mailowych zgłoszonych pracowników w celu przesłania zaproszenia wraz z linkiem do szkolenia.

Platforma Teams nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie przeglądarki internetowej i stałego dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia na szkolenie należy kliknąć w link.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x