Szczegóły szkolenia / imprezy

Odwołane!!! Obowiązki pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. PFRON - zmiany prawne od stycznia 2020 roku.
Kategoria: PFRON
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 0 / 30
Koszty:  330.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
430.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
430.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-03-18
Data zakończenia: 2020-03-18
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się dnia

 

18 marca 2020 roku
(godz. 10.00 – 16.00)

 

Obowiązki pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. PFRON – zmiany prawne od stycznia 2020 roku.


wykładowca: Edyta Sieradzka - Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu 'e-SOD' w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń - SOD, pomoc publiczna -de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr. Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000 (akredytacja w IRCA). Rozpoczęte studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dyrektor ds. dofinansowań i rozwoju Produktu e-SOD w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: wykładowca na szkoleniach organizowanych przez firmę OBPON, konsultant - doradca współpracujący na stałe z serwisem.


Temat szkolenia “ Rozliczenie pracodawców osób niepełnosprawnych w PFRON w 2020 roku a obowiązki doradców podatkowych”.

1. Sprawozdawczość w PFRON (DEK-i, INF-y) – które firmy wpłacają wpłaty na PFRON a które nie?

2. Prawo do ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – prawo a praktyka.

3. Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON- art. 22 ustawy (INF-U, INF-1-u)

4. Orzecznictwo w Polsce i wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób ogółem i niepełnosprawnych do PFRON

5. Prowadzenie zfron przez zpchr i byłe zpchr

6. Dodatkowa pomoc publiczna z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych (asystent w pracy, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia)

7. Uprawnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji

8. Uprawnienia i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych

9. Utrata statusu zpchr/ uzyskanie statusu zpchr 


Miejsce szkolenia:

ForRest Hotel & Restaurant
ul. Racula - Głogowska 4a
66-004 Zielona Góra
www.for-rest.pl

  

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów.


Zasady dokonywania zgłoszeń przez doradców podatkowych


Zgłoszenia doradców podatkowych przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 26 lutego 2020 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 27 lutego 2020 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Odpłatność za udział w szkoleniu:

- 330,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek
- 430,00 zł brutto – doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu składek 
- 430,00 zł brutto – pracownik kancelarii doradcy podatkowego

Odpłatność za udział w szkoleniu obejmuje: wykład, przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, kruche ciasteczka), materiały w formie elektronicznej.

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11 lok. 325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 18 marca 2020".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x