Aktualność: Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia Wyborczego w Lubuskim Oddziale KIDP

Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi

Informujemy, że w dniu 02 grudnia 2021 r. w Lubuskim Oddziale KIDP odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze, podczas którego dokonamy wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych Walne Zgromadzenia we wszystkich Regionalnych Oddziałach KIDP będą odbywać się zdalnie.

W związku z przygotowaniami do VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych na stronie internetowej KIDP https://kidp.pl/strona/3496_kzdp została utworzona specjalna zakładka poświęcona w całości sprawom związanym ze Zjazdem i obecnie zostały tam zamieszczone spisy wyborców.

W związku ze zdalnym trybem organizacji Walnych Zgromadzeń, kontakt, Państwa uczestnictwo w Zgromadzeniu oraz potwierdzanie Państwa obecności prowadzone będzie za pomocą dwustopniowej metody weryfikacji tożsamości doradców podatkowych biorących w Zgromadzeniu udział. Zastosowanie tej metody możliwe będzie jedynie przy użyciu adresów mailowych i numerów telefonów komórkowych, na które zostaną wysłane indywidualne dane do logowania. Co ważne adres e-mail powinien być Państwa indywidualnym adresem poczty, a numer telefonu wskazany w mDoradcy nie może być numerem telefonu stacjonarnego, bowiem konieczne jest posiadanie funkcji odbioru sms.

Prosimy o weryfikację Państwa danych w spisie oraz aktualizację danych w systemie mDoradca, z którego będą pobierane dane do wysyłek danych do logowania. Jedynie aktualne dane doradców podatkowych w systemie mDoradca pozwolą każdemu doradcy, który będzie zainteresowany uczestnictwem, wziąć udział w Zgromadzeniu.

Aktualizacji proszę dokonać w systemie mDoradca pod adresem: https://mdoradca.krdp.pl/. W przypadku problemów z logowaniem proszę o kontakt z Biurem KIDP tel. 693 920 360.

Poniżej przedstawiamy Państwu przydatne informacje. Pozostałe znajdziecie Państwo w Zasadach wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby (dalej: Zasady)


ZASADY ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ DO SPISU WYBORCÓW:

Zgodnie z § 9 Zasad, na nieprawidłowości w spisie wyborców w okręgu wyborczym mogą być wnoszone zastrzeżenia do Przewodniczącego KRDP w terminie 14 dni od dnia opublikowania spisów wyborców (tj. do 22 października 2021 r.). Zastrzeżenia należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: spiswyborcow@kidp.pl  Zastrzeżenia winny zawierać imię i nazwisko, a także numer wpisu i numer telefonu kontaktowego doradcy podatkowego wnoszącego zastrzeżenia oraz wskazanie nieprawidłowości w spisie wyborców. Gdy zastrzeżenia dotyczą nieprawidłowości w stosunku do innego doradcy podatkowego, wnoszący zastrzeżenia winien dodatkowo podać imię i nazwisko tego doradcy podatkowego wraz z numerem wpisu.
Przewodniczący KRDP rozpatruje zastrzeżenia  w terminie 3 dni od daty ich otrzymania i powiadamia drogą mailową wnioskodawcę o sposobie załatwienia sprawy. Gdy zastrzeżenia dotyczą innego doradcy podatkowego niż wnoszący, Przewodniczący KRDP na powyższych zasadach powiadamia również tego doradcę podatkowego, z tym, że powiadomienie może być przekazane również listownie. Decyzja Przewodniczącego KRDP w zakresie rozstrzygnięcia zastrzeżeń ma charakter ostateczny.

ZGŁASZANIE KANDYDATUR NA DELEGATÓW:

Zgodnie z § 13 Zasad:

1. Kandydatami na delegatów mogą być wyłącznie doradcy podatkowi zgłoszeni na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 4, zgłoszenia kandydatur na delegatów danego okręgu wyborczego mogą być dokonywane najpóźniej w dniu zgromadzenia wyborczego w tym okręgu wyborczym, do momentu zamknięcia zgłoszeń kandydatów wyznaczonego przez przewodniczącego właściwej komisji wyborczej.
2. W okresie od publikacji spisów wyborców do dnia poprzedzającego zgromadzenie wyborcze w danym okręgu wyborczym, doradca podatkowy, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze w tym okręgu wyborczym, może zgłosić Przewodniczącemu KRDP swoją kandydaturę na delegata w tym okręgu wyborczym. Zgłoszenie powinno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kandydaciWZW@kidp.pl
3. W trakcie zgromadzenia wyborczego, doradca podatkowy, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, może zgłosić komisji wyborczej swoją kandydaturę na delegata ustnie do protokołu, do momentu zamknięcia zgłoszeń kandydatów wyznaczonego przez przewodniczącego właściwej komisji wyborczej.
4. W okresie od publikacji spisów wyborców do dnia poprzedzającego zgromadzenie wyborcze w danym okręgu wyborczym, doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w tym okręgu wyborczym może zgłosić Przewodniczącemu KRDP kandydatury innych doradców podatkowych na delegatów. Do zgłoszenia kandydatury innego doradcy podatkowego postanowienia ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że do zgłoszenia  dołącza się zgodę kandydata na kandydowanie, wyrażoną w formie dokumentowej. Zgłoszenie kandydatury innego doradcy podatkowego może dotyczyć jedynie doradców podatkowych, którym w danym okręgu wyborczym przysługuje bierne prawo wyborcze.
5. Dopuszcza się zgłoszenie przez doradcę podatkowego kilku zgłoszeń kandydatur, o których mowa w ust. 4. Doradca podatkowy może dokonać jednoczesnego zgłoszenia swojej kandydatury oraz kandydatur innych doradców podatkowych.
6. Zgłoszenia kandydatur, o których mowa w ust. 2-4 powinny obejmować imię i nazwisko kandydata oraz jego numeru wpisu na listę doradców podatkowych. Do zgłoszenia kandydatur może zostać również dołączone zdjęcie kandydata lub jego notka biograficzna.
7. Przewodniczący KRDP prowadzi i publikuje listy kandydatów zgłoszonych na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, w podziale na poszczególne okręgi wyborcze. Listy kandydatów uaktualniane są na bieżąco, aż do dnia poprzedzającego otwarcie zgromadzenia wyborczego w danym okręgu wyborczym. Publikacja list kandydatur odbywa się w systemie mDoradca lub innym systemie bądź na stronie internetowej wskazanej przez KRDP.


Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a w szczególności zakładki dotyczącej Zjazdu.

 

Z poważaniem 

Mariola Chełmińska
Przewodnicząca Zarządu
Lubuskiego Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2021-11-17 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x